Избор с публична покана

ОПИК 2014-2020На 18.05.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0682-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на „Дебулко“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Документи за кандидатстване:
Техническа спецификация
Решение за откриване на процедура
Проект на договор
Приложение 3.7. Декларация
Приложение 3.6. Методика за оценка
Приложение 3.4. Оферта
Приложение 3.3. Изисквания към офертите
Приложение 3.2. Публична покана
Гаранция за добро изпълнение
Сключен договор