Нашите новини

18 май 2018 в Новини

Избор с публична покана

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

На 18.05.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0682-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на „Дебулко“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Документи за кандидатстване:Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен