Избор с публична покана

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020На 30.03.2016 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0264-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „ДеБулКо“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Документи за кандидатстване:
Техническа спецификация
Решение за откриване на процедура
Проект за договор
Приложение 3.7. Декларация
Приложение 3.6. Методика за оценка
Приложение 3.4. Оферта
Приложение 3.3. Изисквания към офертите
Приложение 3.2. Публична покана
Гаранция за добро изпълнение
Сключен договор