Нашите новини

30 май 2016 в Новини

Избор с публична покана

ОП Иновации и конкурентноспособност

На 30.03.2016 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0264-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „ДеБулКо“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Документи за кандидатстване:Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен