I. Обхват на действие

1.1. Настоящите Общи условия определят реда и правилата на всички постъпващи поръчки, доколкото писмено не е договорено друго. Изключения или допълнителни условия на клиента стават обвързващи за нас само тогава, когато сме ги потвърдили в писмена форма.

II. Сключване на договор

2.1. Нашите оферти имат не ангажиращ и не обвързващ характер. Постъпващите поръчки стават обвързващи за нас след писменото им потвърждение от наша страна. Същото се отнася за устни споразумения и изявления от всякакъв вид.

2.2. Договор се счита за сключен след изпращането на нашето писмено потвърждение за получена поръчка, но най-късно с извършването на доставката респ. услугата.

2.3. Договорът може да се анулира в рамките на 3 дни след нашето потвърждение за получена поръчка, в противен случай се счита, че потвърдените от нас условия са приети от клиента.

2.4. При изпълнението на поръчката си запазваме правото на технически целесъобразни промени спрямо образеца на офертата, Чертежите, инструментите, устройствата, средствата за техническо обезпечение, дигиталните данни, които са произведени от самите нас или са изработени в хода на изпълнение на поръчката, се явяват наша собственост.

III. Срок на доставка

3.1. Под спазване на срока на доставка се подразбира пълното спазване на всички подробности по заявената поръчка и изпълнение на договорните задължения от страна на Възложителя.

3.2. Срокът на доставка се удължава съответно с цел предприемане на мерки за подобряване условията на работа, по-специално при стачки и локаут, както и свързани с непредвидени обстоятелства, извън нашата воля, доколкото тези пречки доказуемо оказват значително влияние върху изпълнението или доставката на предмета на доставката.

3.3. Срокът на доставката се удължава и когато обстоятелствата настъпят при подизпълнители. Отговорността ни по посочените по-горе обстоятелства отпада, когато същите възникнат поради причина, за която вече съществува забавяне на срока. При настъпването и за приключването на обстоятелства от особена важност, влияещи върху изпълнението Възложителят ще бъде уведомен възможно най-кратък срок.

3.4. Ако изпращането е забавено по желание на Възложителя, то ние имаме правото да фактурираме на Възложителя предметите на доставката. Възложителят е длъжен да извърши плащането в рамките на посочените в точка VIII. срокове.

3.5. Данните за срока на доставка се подразбират като желан срок на доставка. Претенции за обезщетяване за причинени вреди поради неизпълнение или закъснение на доставката няма да бъдат уважени. Клиентът няма право да отказва частични доставки.

IV. Експедиция и прехвърляне на риска

4.1 Рискът се поема от Възложителя най-късно с извършването на доставката.

4.2 Ако изпращането бъде забавено вследствие на обстоятелства, за които отговаря Възложителят, то тогава рискът се поема от Възложителя, считано от деня, в който доставката е била готова за експедиция.

4.3 Маршрутът на доставката и опаковката се осъществяват по наш избор, без да се поема отговорност за това.

V. Запазване на правото на собственост до пълното изплащане на цената

5.1. Собствеността върху предмета на доставка е на доставчика до постъпването на всички плащания по договора за доставка от страна на Възложителя.

5.2. При преработката, обединяването или смесването на стоки с такива на трети лица, новополучените стоки се считат обща собственост на притежателите на отделните стоки, като процентът на собствеността е пропорционална на стойността на отделната стока.

VI. Гаранция

6.1. Гаранционното обслужване по отстраняване на недостатъци и рекламации от всякакъв вид, също така по отношение на количества, тегло или обем на продукцията в бройки могат да се предявяват в писмена форма, незабавно, най-късно в рамките на 10 дни след получаване на стоката.

6.2. Рекламацията за отстраняване на дефект или недостатък се счита за основателна, ако доставената част вследствие на обстоятелство, проявило се преди прехвърлянето на риска, по-специално вследствие на дефектно конструктивно изпълнение, на лош материал или на сгрешено изпълнение, е станала негодна за употреба или пригодността ѝ значително е засегната. При обоснована рекламация по отношение на недостатък или дефектна част се ангажираме да извършим ремонт на дефектната част по наш избор или да доставим нова. При доставката на резервни части се прилага нормативната разпоредба на т. V на тези условия.

6.3. Възложителят следва да предостави необходимото време и възможност за ремонт респ. за доставка и замяна на дефектния продукт с изправна част или стока; в противен случай се счита, че ни освобождава от всяка гаранция.

6.4. Непосредствените разходи по ремонта респ. на доставката и замяната на дефектната стока с нова, разходите по доставката на резервна част вкл. изпращане, както и съответните разходи по поддръжка, когато това е обосновано и наложително според ситуацията за конкретния случай, се поемат от нас. В противен случай Възложителят поема разходите.

6.5. Срокът на гаранционно обслужване е 12 месеца, считано от датата на прехвърляне на риска.

6.6. Мястото на предоставяне на гаранцията е мястото на доставката и/или нашето производствено хале.

6.7. Нашата отговорност по гаранционното обслужване отпада при неподходяща или некомпетентна експлоатация, при обикновено износване, при неправилно или небрежно третиране или неподходящи производствени материали.

6.8. Посочените по-горе абзаци обхващат нашето задължение за гаранция и изключват всякакви други претенции за предоставяне на гаранции. По-специално се изключва всякаква претенция за възстановяване на щети, които не са свързани с предмета на доставка.

VII. Чертежи, документи, авторски права

7.1 Притежаваме право на собственост и авторско право върху оферти, чертежи, образци и други документи. Възложителят няма право да ги предоставя на трети лице без наше съгласие. Възложителят поема отговорността при изпълнението на поръчката да бъдат спазени правата на трети лица (по-специално правото на собственост, авторското право и правото за репродукция).

VIII. Плащане

8.1. Заплащането на договорената стойност на доставката, ако не е договорено друго, се извършва 30 дни след датата на фактурата, нето, само в рамките на одобрения от нашия застраховател кредитен лимит. Неправомерните удръжки, като сконто, приспадане на сконто, извън писмено договорения сконто-срок, удръжки за опаковане, удръжки за пощенски такси или други намаления, които не са били одобрени от нас, се считат за дължими и тяхното заплащане не отпада. При забава на плащането се начисляват лихви за забава в размер на 8% плюс основния лихвен процент на Европейската Централна банка. След изтичането на срока за плащане, определен чрез трета покана за изпълнение на задължението, нашето искане може да се повери на фирма, занимаваща се със събиране на вземания. Ако при забава на плащане, събирането на задължението бъде възложено на служба по инкасо с наложен платеж, то тогава купувачът следва да поеме възникващите от това възлагане разходи.

IX. Залежала стока

9.1. Унищожаването на стари части и други, станали вече негодни за употреба, е задължение на Възложителя.

X. Местно законодателство. Приложимо право. Заключителни разпоредби

10.1. Като приложимо местно законодателство и място на приложимото право се определя София, Република България. Запазва се правото да бъдат предявявани искове и по седалището на регистрация на клиента.

10.2. В случай, че отделни клаузи и условия са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби. Клаузата, която най-пълно отговаря на поставените и желани цели с оглед пораждането на правно основание и действие, заменя станалата недействителна разпоредба.