Въведение

Вашето право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни е важно за ДЕБУЛКО ООД.

Ние изготвихме настоящото Уведомление за защита на лични данни (наричано още „Уведомлението“), за да научите по лесен и разбираем начин кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме и какво правим с тях. Обърнете внимание, че „лични данни“ (наричани в настоящото Уведомление още „данни“ или „Вашите данни“) означава всяка информация или набор от информация, чрез която можем, пряко или непряко, да установим Вашата самоличност, по-специално като се позоваваме на идентификатор, например собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер и т.н.

Моля, обърнете внимание, че тъй като ДЕБУЛКО ООД е българска компания, настоящото Уведомление може да бъде заменено или допълнено, за да отговаря на местните изисквания, както и за да Ви предостави допълнителна информация за това как ние обработваме Вашите данни чрез специфични продукти, услуги, системи и приложения на ДЕБУЛКО ООД.

Силно Ви препоръчваме да отделите време и да прочетете настоящото Уведомление изцяло.

Ако не сте съгласни с това Уведомление за защита на лични данни, моля не ни предоставяйте Вашите данни.

Кога се прилага настоящото уведомление за защита на лични данни?

Настоящото Уведомление обхваща въпросите относно това как събираме и използваме Вашите данни, като например:

 • когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения и канали за социални медии;
 • купувате или използвате нашите продукти, услуги, системи и приложения;
 • се абонирате за нашите бюлетини;
 • ни предоставяте Ваши стоки и услуги;
 • се свързвате с нашите отдели за обслужване на клиентите;
 • участвате в наши бизнес събития;
 • работите при нас;

или по друг начин си взаимодействате с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго лице в бизнес отношения с нас.

Коя е ДЕБУЛКО ООД?

ДЕБУЛКО ООД e организация-лидер на пазара за метални изделия с уникална конкурентна позиция и признат експертен опит в разработването, производството и приложението на новаторски продукти, системи и услуги.

Когато в настоящото Уведомление се споменава „ние“, „нас“ или „Компанията“, това важи за администратора на Вашите данни по силата на настоящото Уведомление, а именно свързаното лице на ДЕБУЛКО ООД, с което сте имали, имате или ще имате бизнес отношения или което решава по друг начин кои Ваши данни ще се събират и как те ще бъдат използвани.

Какви видове данни събираме за Вас?

В зависимост кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н.) и как взаимодействате с нас (напр. по интернет, не чрез интернет, по телефона и т.н.), ние може да обработваме различни данни за Вас.  Може да събираме данни за Вас например когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения или канали за социални медии. По-долу представяме общ преглед на категориите данни, които е възможно да събираме:

Информация, която ни предоставяте пряко

Категории данни

Лични данни за идентификация

Данни с информация за контакт

Изображения и/или видеоклипове, от които може да бъдете идентифицирани

Финансови данни

Всяка друга информация, която решите доброволно да споделите с ДЕБУЛКО ООД или нейните свързани лица

Примери за видове данни

Собствено име, фамилно име, обръщение, дата на раждане

Имейл, телефонен номер, адрес, държава

Снимки, качени в профили на ДЕБУЛКО ООД или предоставени ни по друг начин.

Данни за банкови сметки

Отзиви, мнения, оценки, коментари, качени файлове, интереси, информация, предоставена за нашата процедура за правен анализ.

Накрая, ако посетите нашите помещения, от съображения за сигурност ние може също така да записваме Ваши данни чрез видео или друго електронно, дигитално или безжично устройство или система за наблюдение (например система за видеонаблюдение).

Как ще използваме чувствителните лични данни?

Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:

 1. в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие;
 2. за спазването на нашите задължения съгласно трудовото и осигурително законодателство;
 3. когато обработването е в защита на обществен интерес.

В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.

Информация, която събираме автоматично

Когато посещавате или използвате нашите уебсайтове или приложения, абонирате се за нашите бюлетини или взаимодействате с нас по други начини чрез дигитални канали, в допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко, ние може да събираме информация, предоставена ни чрез Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп.  Например може да събираме:

Информация за устройствотоМодел на хардуера, IMEI номер и други уникални идентификатори на устройството, IР адрес, версия на операционната система и настройки на устройството, което използвате за достъп до услугите
Информация за местоположениеВашето действително местоположение (получено от IР адреса Ви или чрез други технологии за локализиране на местоположение), които може да се събират, когато активирате базирани на местоположение продукти или функции, като например чрез нашите приложения
Друга информация за използването от Вас на нашите дигитални канали или продуктиПриложения, които използвате или уебсайтове, които посещавате, линкове, на които кликвате в нашите рекламни имейл съобщения, данни от датчици за движение

Информация, която може да събираме от други източници

Доколкото позволява приложимото законодателство, освен от нашите уебсайтове, приложения или други дигитални канали, ние също така може да получаваме информация за Вас и от други източници, като например публични бази данни, съвместни маркетинг партньори, платформи на социални медии и други трети лица.  Например, в зависимост от Вашите настройки в социалните медии, ако Вие изберете да свържете профила си в социалните медии с профила си в ДЕБУЛКО ООД, някои данни от профила Ви в социалните медии ще бъдат споделени с нас, което може да включва данни, които са част от Вашия профил.

Как използваме Вашите данни?

Възможно е да използваме Вашите данни по различни законни причини и с различни бизнес цели.

По-долу ще намерите общ преглед на целите, за които може да обработваме Вашите данни.

ЦелиПримери
Оценка и (нов)преглед на (потенциални) Клиенти, Доставчици и/или Бизнес партньориИзвършване на правен анализ
Сключване или изпълнение на договориПродажби, фактуриране, експедиция на продукти или услуги, регистриране в мобилни приложения или уебсайтове, гаранционен срок, сервизни съобщения, управление на профила
Сигурност и защита на нашите интереси/ активиВнедряване и поддръжка на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки при проверка за конфликт на интереси
Спазване на законови задълженияРазкриване на данни пред държавни институции или надзорни органи, както е приложимо във всички страни, в които работим, като например данъчни удръжки и удръжки за социални осигуровки, задължения за счетоводство и отчетност, извършване на одити за проверка на спазването на разпоредбите, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни органи или други публични власти, спазване на законови процедури като призовки, спазване на законни права и средства за правна защита и управление на вътрешни оплаквания или претенции
Защита при правни исковеУстановяване, упражняване или защита срещу правни искове, на които сме или може да бъдем обект

Ако ние поискаме да ни предоставите Ваши данни, но Вие изберете да не го направите, в някои случаи няма да можем да Ви предоставим пълната функционалност на нашите продукти, услуги, системи и приложения.  Също така е възможно да не можем да отговорим на евентуални Ваши искания.

Как използваме Вашите данни за маркетинг?

Когато това се изисква от приложимото законодателство, ние ще поискаме Вашето съгласие преди да предприемем горепосочените действия.

В допълнение, ще Ви дадем възможност да оттеглите съгласието си (да се откажете) във всеки момент.

На какво правно основание използваме Вашите данни?

За да можем да обработваме Вашите данни, е възможно да се позоваваме на различни правни основания, включително:

 • Вашето съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона).  Ако се позоваваме на Вашето съгласие като правно основание да обработваме Вашите данни, Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки момент;
 • необходимост от установяване на договорно отношение с Вас и с цел изпълнение на нашите задължения по силата на договор;
 • необходимостта да спазваме законови задължения и да установим, упражним правата си по, или да се защитим от правни искове;
 • необходимостта да следваме законните си интереси, включително:
  • за осигуряване защитата на нашите мрежи и информация
  • за администрация и общо провеждане на дейността в рамките на ДЕБУЛКО ООД
  • за предотвратяване или разследване на предполагаеми или действителни нарушения на законодателството, нарушения на договори с бизнес клиенти или неспазване на Общите бизнес принципи на ДЕБУЛКО ООД или други политики на ДЕБУЛКО ООД;
 • необходимостта да отговорим на Ваши искания;
 • необходимостта да защитим жизненоважните интереси на всяко лице;
 • всяко друго законово основание, разрешено съгласно местните закони.

Кога споделяме Вашите данни?

Ние не споделяме Ваши данни, освен в ограничените случаи, описани тук.

Ако е необходимо за изпълнението на целите описани в това Уведомление, е възможно да разкрием Ваши данни на следните лица:

 • Доставчици на услуги: както много други бизнеси, възможно е да възлагаме определени дейности по обработка на определени данни на доверени трети лица-доставчици на услуги, които да извършват функции и да ни предоставят услуги, като например доставчици на ИКТ услуги, консултанти или доставчици на транспортни услуги;
 • Бизнес партньори: възможно е да споделяме Ваши данни с доверени бизнес партньори, така че те да могат да Ви предоставят услугите, които поискате;
 • Публични и държавни органи: когато се изисква по закон или ако е необходимо, за да защитим своите права, е възможно да споделяме Ваши данни с юридически лица, които регулират или в чиято юрисдикция влиза ДЕБУЛКО ООД.
 • Професионални консултанти и други: възможно е да споделяме Ваши данни с други лица, включително професионални консултанти, като например банки, застрахователни компании, одитори, адвокати, счетоводители, други професионални консултанти.
 • Други лица във връзка с корпоративни сделки: понякога е възможно също така периодично да споделяме Ваши данни в хода на корпоративни сделки, като например по време на продажба на бизнес или част от бизнес на друга компания или  преструктуриране, сливане, съвместно предприятие или друго разпореждане с наш бизнес, наши активи или акции (включително във връзка с производство по несъстоятелност или подобно производство).

Кога предоставяме Вашите данни зад граница?

Вашите данни може да бъдат обработвани извън държавата, в която живеете, ако това е необходимо за постигане на целите, описани в настоящото Уведомление.

Ако се намирате в държава членка на Европейското икономическо пространство, е възможно да предоставим Ваши данни в държави, намиращи се извън Европейското икономическо пространство. Европейската комисия признава някои от тези държави като осигуряващи адекватно ниво на защита. По отношение на предоставяне от Европейското икономическо пространство до други държави, които не са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита, ние сме внедрили адекватни мерки за защита на Вашите данни, като например организационни и правни мерки (например задължителни корпоративни правила и одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи). Можете да получите екземпляр от тези мерки, като се свържете с отдела на ДЕБУЛКО ООД за защита на лични данни. Информацията за контакт се съдържа в раздела „Какви са Вашите опции?“ по-долу.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани (за подробности относно тези цели вижте раздела „Как използваме Вашите данни?“ по-горе). Моля, обърнете внимание, че в определени случаи по закон може да се изисква или да се разрешава по-продължително съхранение. Използваните критерии за определяне на сроковете за съхранение включват:

 • За колко време са необходими данните Ви, така че да Ви предоставяме продуктите и услугите си или да осъществяваме нашата дейност?
 • Имаме ли законово, договорно или подобно задължение да съхраняваме  Вашите данни? Примерите могат да включват закони за задължително съхраняване на данни в съответната юрисдикция, нареждания от държавни органи за запазване на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на съдебни спорове.

Как обезпечаваме сигурността на Вашите данни?

За да защитим Вашите данни, ние ще вземем необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита на лични данни и сигурност на данните, като в това число ще изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита на  личните данни и сигурността на Вашите данни. В зависимост от актуалността, разходите за прилагане и естеството на данните, които следва да бъдат защитени, ние сме внедрили технически и организационни мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, изменение, неразрешено оповестяване на, или достъп до Вашите данни.

Какви са Вашите отговорности?

Бихме искали да Ви напомним, че е Ваша отговорност да осигурите, доколкото Ви е известно, точността, пълнотата и актуалността на данните, които ни предоставяте. Освен това, в случай че споделяте с нас данни на други лица, Вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие с местните законови изисквания. Например е необходимо да уведомите лицата, чиито данни ни предоставяте, относно съдържанието на настоящото Уведомление и да получите тяхното съгласие.

Какви са Вашите опции?

Ние се стремим да Ви предоставим достъп до Вашите данни. Обикновено можете сами да контролирате Вашите данни (например като влезете във Вашия профил) и да ги актуализирате, променяте или, ако това е възможно по закон, да ги изтривате. В такъв случай силно Ви насърчаваме да поемете контрол над Вашите данни.

Вие винаги можете да се свържете с нашия Отдел за защита на лични данни, ако желаете да:

 • прегледате, промените или изтриете данните, които сте ни предоставили (освен ако ДЕБУЛКО ООД не е получила по друг начин разрешение или изискване да съхранява тези данни);
 • възразите срещу определени операции по обработката на данни, напр. желаете да се откажете от маркетингови съобщения;
 • получите копие от данните си (в популярен формат до степента, изисквана съгласно действащото законодателство);
 • ни зададете всякакви други въпроси, свързани със защитата на Вашите данни във ДЕБУЛКО ООД

Контактите на Отдела за защита на лични данни са:

 • По пощата: ДЕБУЛКО ООД- бул. Ботевградско шосе 260, 1839 София; или
 • По интернет: info@debulco.bg

Ние ще направим всичко възможно да разгледаме Вашето искане навреме и без заплащане, освен в случаите, когато това би изисквало прекомерни усилия. В определени случаи е възможно да поискаме от Вас да удостоверите своята самоличност, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане. Ако не сте удовлетворени от получения отговор, можете да отнесете Вашето оплакване до съответния регулатор във Вашата юрисдикция.

Как използваме бисквитки и други технологии за проследяване

За да подобрим използването на нашите уебсайтове от Вас, възможно е да използваме „бисквитки“. Информацията може да се събира автоматично чрез бисквитки и други технологии. Моля, обърнете внимание, че определени характеристики на нашите уебсайтове няма да бъдат на Ваше разположение, ако бисквитите бъдат изключени.

Събираме ли данни от деца?

Ние не събираме преднамерено информация от деца под 16 години – само за упражняване на трудови права, напр. при отпуски по майчинство и болест на дете.

 • Специално съобщение за деца под 16 години: ако сте на възраст под 16 години, Ви съветваме да разговаряте с Ваш родител или с настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас;
 • Специално съобщение за родители на деца под 16 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от Вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително уебсайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че Вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от Вас.

Кога ще има актуализации на настоящото уведомление за защита на лични данни?

Настоящото Уведомление може да бъде променяно периодично.

Използването на Вашите Лични данни ще се извършва в съответствие с най-актуалната версия на настоящото Уведомление, като то се намира в уебсайта на ДЕБУЛКО ООД .