Debulco

Нов проект по ОПИК 2014-2020

ОПИК 2014-2020На 24.11.2017 г. ДеБулКо ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0682-C01. Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на ДеБулКо ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Стойността на проекта е 1 522 400 лева, от които 35,81% са безвъзмездна финансова помощ, т.е. общият размер на БФП е 545 160 лева. Съответно размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 463 386 лева, а на националното съфинансиране – на 81 774 лева.

С изпълнението на проекта се цели повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на производственото оборудване на предприятието, водещи до разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект в с. Мусачево, и повишаване конкурентоспособността на „ДеБулКо“ ООД. Дейностите са насочен към реализиране на една от основните цели в дългосрочната стратегия за развитие на фирмата – повишаване на количеството и качеството на произвежданата продукция чрез модернизиране на оборудването за механична обработка, и намаляване на вложената енергия. Изпълнението на проекта ще спомогне да се увеличи капацитета на съществуващия стопански обект в с. Мусачево за производство на детайли от тръби, като се придобие ново оборудване, чрез което ще се увеличи количеството на общата произвеждана продукция годишно при реализиране на енергийни спестявания. В проекта са включени и разходи за изпълнение на консултантски услуги за управление на енергийните ресурси, както и услуги за осигуряване на публичност на проекта.

 • Сертифициране по ISO 50001:2011
  5 октомври 2018
  Сертифициране по ISO 50001:2011
  Новини
  Фирма ДеБулКо премина успешно одит и получи...
 • Лазер за рязане на тръби LT Fiber
  18 септември 2018
  Нов лазер за рязане на...
  Новини
  В края на септември 2018 г. в производствен...
 • ОПИК 2014-2020
  18 май 2018
  Избор с публична покана
  Новини
  На 18.05.2018 г. е открита процедура за опр...